Vuosikertomus

Viemärilaitos

Jätevedenpuhdistus

Tampereen Veden jätevedenpuhdistamot sijaitsevat Viinikanlahdessa, Raholassa, Kämmenniemessä ja Polsossa. Tampereen Veden jätevedenpuhdistamoilla puhdistettiin vuonna 2016 yhteensä 33,1 milj. m3 jätevettä, mikä oli n. 2,1 % enemmän kuin edellisenä vuonna. Viinikanlahden, Kämmenniemen ja Polson puhdistamoilla täytettiin jätevesien käsittelyssä ympäristöluvan edellyttämät teho- ja puhdistusvaatimukset kaikilla tarkastelujaksoilla. Raholan puhdistamolla ei päästy ensimmäisellä ja neljännellä neljänneksellä kaikkiin puhdistusvaatimuksiin. Lupaehdon mukaisesti saa lähtevän veden Bod:n pitoisuus saa olla enintään 10 mg/l kokonaisfosforipitoisuus enintään 0,30 mg/l ja ammoniumtypen 4,0 mg/l. Tarkastelujakson 1/4 2016 tuloksissa Bod:n pitoisuus oli 16,0 mg/l, kokonaisfosforin oli 0,32 mg/l ja ammoniumtypen 4,1 mg/l. Myös ammoniumtypen reduktiossa jäätiin alle 90 % tulokseen 85,3 %. Myös Raholan puhdistamon tarkastelujaksolla 4/4 jäätiin ammoniumin teho- ja puhdistusvaatimuksista. Lähtevän veden ammoniumpitoisuus oli 7,7 mg/l ja reduktio 89,1 %

Raholan puhdistamon laitehäiriöt ja helmikuun alkupuolella tulleet runsaat sulamisvedet häiritsivät prosessia ensimmäisellä neljänneksellä. Raholan puhdistamolla jäätiin lupaehdoista myös viimeisellä neljänneksellä. Vielä selittämättömästä syystä nitrifiointi lamaantui marras- joulukuun vaihteessa, eikä sitä saatu enää käynnistettyä uudelleen.

Jätevedenpuhdistuksen sivutuotteena jätevedenpuhdistamoilla syntyi yhteensä 27 191 m3 kuivattua lietettä, jonka kuiva-ainepitoisuus painotettuna keskiarvona oli keskimäärin 31,2 %. Kuiva-aineeksi laskettuna lietemäärä oli 8483 tonnia eli 256 grammaa puhdistettua jätevesikuutiota kohti. Lietemäärä pieneni noin 1,2 % edellisestä vuodesta. Liete vietiin ulkopuolisille toimijoille jatkokäsittelyyn. Kaikki liete kompostoidaan ja lopputuote käytetään maanparannusaineena ja peltolannoitteena.

Jätevesilietteiden sijoittaminen onnistui tavoitteiden mukaisesti hyötykäyttöasteen ollessa 100 %. Jätevedenpuhdistamoiden kompostoidusta lietteestä 38,8 % sijoitettiin maatalouskäyttöön, 48,3 % käytettiin viherrakentamiseen ja loput 12,8 % Koukkujärven jätteenkäsittelykeskuksen kenttien maisemointiin. Lietteen raskasmetallipitoisuudet täyttävät valtioneuvoston määrittämät laatuvaatimukset.

Tampereen kaupunginvaltuusto päätti helmikuussa 2014 että keskusjätevedenpuhdistamo sijoitetaan Tampereen Sulkavuoreen Suunnittelutarjoukset keskuspuhdistamon yleissuunnitelman tarkistuksesta ja toteutussuunnittelusta pyydettiin syyskuun alussa ja suunnittelijavalinnat tehtiin hankintaprosessin valmistuttua tammikuussa 2015. Yleissuunnitelman tarkistus valmistui 30.6.2015 ja toteutussuunnittelu valmistuu huhtikuussa 2017. Hankkeessa on mukana v. 2010 toteutetun osallistumistiedustelun perusteella kuusi kuntaa (Kangasala, Lempäälä, Pirkkala, Tampere, Vesilahti ja Ylöjärvi), joiden jätevesistä 96 % puhdistetaan jo nykyisin Tampereella. Uusi yhteinen keskusjätevedenpuhdistamo on tarkoitus saada käyttöön 2020-luvun alkupuolella.

Puhdistetun jäteveden pitoisuuksia

 

Lupaehdon vaatimus: < 0,3 mg/l

Lupaehdon vaatimus: enintään 10 mg/l

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo

Viinikanlahden jätevedenpuhdistamo on rakennettu alun perin vuonna 1972 mekaaniseksi puhdistamoksi. Vuosien varrella puhdistamon prosessia on tehostettu monessa vaiheessa. Nykyisellään se käsittää mekaanisen vaiheen (välppäys, hiekanerotus ja esiselkeytys) ja biologiskemiallisen puhdistuksen.

Biologinen puhdistus toteutetaan aktiivilietemenetelmällä. Menetelmällä poistetaan jäteveden sisältämä orgaaninen aines ja hapetetaan jäteveden ammoniumtyppi nitraatiksi purkuvesistön happitilanteen parantamiseksi. Biologiskemiallisessa puhdistuksessa fosforin ja osittain myös orgaanisen aineen poisto toteutetaan ferrisulfaattiliuoksella saostamalla.

Prosessissa syntynyt liete sakeutetaan, mädätetään ja kuivataan lingoilla ennen sen kompostointia. Kompostoitu liete hyödynnetään viherrakentamisessa ja maanviljelyssä. Mädätyksessä hajoamistuotteena syntyvästä biokaasusta tuotetaan sähköä ja lämpöä kaasumoottorigeneraattorilla. Kertomusvuonna kaasumoottorin hyötykäyttöaste oli 75,0 %. kaasumoottorigeneraattori tuotti 3420 MWh sähkö- ja 3530 MWh lämpöenergiaa. Sähköenergian omavaraisuusaste oli 39,1 % ja lämpöenergian 59,2 %

Viinikanlahden puhdistamoon tutustuu vuosittain useita vierailijaryhmiä. Vuonna 2016 puhdistamoa esiteltiin 22 ryhmälle, joissa kävi yhteensä 250 henkilöä.

Puhdistamon nykyiset mitoitusarvot

 • tulopumppaus 3,0 m3/s
 • keskivirtaama esiselketys Qd = 120 000 m3/d
 • keskivirtaama biologinen vaihe Qd = 65 000 m3/d
 • tuntivirtaama biologinen vaihe qka = 2 700 m3/h
 • tuleva BOD7 -kuormitus = 14 000 kg O2/d

 

Viinikanlahti Puhdistustulokset Puhdistusvaatimukset
2016 mg/l (lähtevä) Reduktio % mg/l (lähtevä) Reduktio %
BOD7 3,0 98,8 <10 >95
kok. P (Ptot) 0,16 97,7 <0,4 >93
NH4-N 1,3 <4,0  >90
Nitrifikaatioaste 97,3 >90

Taulukko: Jäteveden puhdistustulokset ja -vaatimukset keskiarvoina ylivuodot huomioon ottaen.

 

Raholan jätevedenpuhdistamo

Raholan jätevedenpuhdistamo on biologiskemiallinen rinnakkaissaostuslaitos, joka valmistui vuonna 1962. Puhdistamolla jätevesi on käsitelty alusta alkaen biologisesti ja lietteen stabilointimenetelmänä on käytetty mädätystä. Fosfori poistetaan kemiallisesti saostamalla ferrisulfaatilla. Raholassa käsitellään myös pääosa Ylöjärven ja Pirkkalan jätevesistä.

Raholan puhdistamon mikroturbiinit ovat toimineet hyvin ja kaikki mädätyksessä syntyvä biokaasu on pääosin käytetty mikroturbiinien polttoaineena. Biokaasun hyötykäyttöaste vuonna 2016 oli 87,4 %, joten turbiineista saatu sähkö- ja lämpöenergia on saatu tehokkaasti käytettyä puhdistamon tarpeisiin. Mikroturbiini tuotti v.2016 sähköenergiaa 1174 MWh ja lämpöenergiaa 2242 MWh. Sähkö- ja lämpöenergian tuotot pysyivät samalla tasolla edelliseen vuoteen verrattuna johtuen mikroturbiinien tasaisesta käyttöasteesta. Raholan puhdistamoa valvotaan normaalin työajan ulkopuolella Viinikanlahden puhdistamon keskusvalvomosta, jossa on miehitys ympäri vuorokauden. Raholan puhdistamon alueella on valvontakamerat sekä sisätiloissa että ulkoalueilla.

Puhdistamon nykyiset mitoitusarvot

 • Vuorokausivirtaama Qmit = 20 000 m3/d
  – vanha osa Qmit = 8 000 m3/d
  – uusi osa Qmit = 12 000 m3/d
 • Tuntivirtaama qmit = 1 100 m3/h
  – vanha osa qmit = 450 m3/h
  – uusi osa qmit = 650 m3/h

 

Rahola Puhdistustulokset Puhdistusvaatimukset
2016 mg/l (lähtevä) Reduktio % mg/l (lähtevä) Reduktio %
BOD7 8,4 97,4 <10 >95
kok. P (Ptot) 0,26 97,4 <0,3 >95
NH4-N 5,2 <4,0
Nitrifikaatioaste 91,8 >90

Taulukko: Jäteveden puhdistustulokset ja -vaatimukset keskiarvoina ylivuodot huomioon ottaen.

 

Kämmenniemen ja Polson jätevedenpuhdistamot

Kämmenniemen ja Polson jätevedenpuhdistamot ovat katettuja biologis- kemiallisia Metoxy -rinnakkaissaostuslaitoksia.

Kämmenniemi Polso
Asukasvastineluku 1000 1500
Vuorokausivirtaama Qmit m3/d 250 400

Taulukko: Jätevedenpuhdistamoiden mitoitusarvot

 

Kämmenniemi Puhdistustulokset Puhdistusvaatimukset
2016 mg/l (lähtevä) Reduktio % mg/l (lähtevä) Reduktio %
BOD7 6,0 97,8 <10 >95
kok. P 0,27 96,5 <0,5 >95

 

Polso Puhdistustulokset Puhdistusvaatimukset
2016 mg/l (lähtevä) Reduktio % mg/l (lähtevä) Reduktio %
BOD7 7,1 97,3 <15 >92
kok. P 0,10 98,3 <0,6 >92

Taulukko: Jäteveden puhdistustulokset ja – vaatimukset keskiarvoina ylivuodot huomioon ottaen