Vuosikertomus

Sanasto ja lyhenteet

Alkalointi

Veden pH:n nosto kemikaalin avulla

Ammoniumtyppi, lyhenne NH4-N

Yhdyskuntien jätevesien typpi on vesistöön johdettaessa lähinnä ammoniumtyppenä. Sen vesistövaikutukset ovat yleensä pienet suhteessa muihin jätevesikuormituksesta johtuviin vaikutuksiin.

Asukasvastineluku, lyhenne Avl

Asukasvastineluvulla tarkoitetaan yhden henkilön keskimääräistä jätevesikuormitusta vuorokaudessa. Teoreettisesti määriteltynä asukasvastineluku tarkoittaa orgaanista, biologisesti hajoavaa kuormitusta, jonka viiden vuorokauden biokemiallinen hapenkulutus (BOD5) on 60 grammaa happea vuorokaudessa.

Erillisviemäröinti

Erillisviemäreillä vain jätevedet johdetaan puhdistamoille, kun taas hule- ja kuivatusvedet johdetaan sopivaan maaston kohtaan maahan imeytettäviksi tai suoraan vesistöön.

Biokaasu

Biokaasua muodostuu erilaisten mikrobien hajottaessa orgaanista ainesta hapettomissa olosuhteissa. Hajotuksen tuloksena saadaan mädätettyä biomassaa ja biokaasua, joka sisältää tavallisesti 60-70 % metaania ja noin 30-40 % hiilidioksidia. Biokaasusta saadaan polttamalla energiaa ja sitä voidaan käyttää sähkön ja lämmön tuottamiseen mm. kaasumoottorigeneraattorin avulla.

Biologinen hapenkulutus, lyhenne BHK7 tai BOD7

Biologinen hapenkulutus mittaa vedessä olevan eloperäisen aineen aiheuttamaa hapen kulumista tietyssä ajassa ja lämpötilassa (20 °C / 7 vrk). Jätevedet lisäävät hapenkulutusta vesistössä.

Kokonaisfosfori, lyhenne Kok P

Kokonaisfosfori ilmoittaa vedessä olevan fosforimäärän. Se on erittäin tärkeä veden rehevyyden arvioinnissa, koska se on yleensä myös perustuotantoa (levien kasvuaktiviteetti) rajoittava tekijä.

Kokonaistyppi, lyhenne Kok N

Kokonaistyppi ilmoittaa veden kokonaistyppipitoisuuden. Siihen sisältyvät kaikki typen esiintymismuodot. Vesistöihin tulee typpeä jätevesien, valuma­vesien ja sadevesien mukana. Valuma-alueen peltovaltaisuus lisää myös vesistön typpi­kuormitusta.

Laatujärjestelmä

Laadunhallinnassa tarvittavien organisaatio­rakenteiden, menettelyjen, prosessien ja resurssien muodostama järjestelmä, joita tarvitaan toteuttamaan laadun hallinta.

Nitrifikaatio ja denitrifikaatio

Kaksivaiheinen jätevesien typenpoistomenetelmä. Nitrifikaatiovaiheessa jäteveden sisältämät ammoniakki, virtsa-aineet ja valkuaisaineiden hajoamistuotteet hapetetaan bakteerien avulla nitriitin kautta nitraatiksi. Toisessa vaiheessa denitrifikaatiobakteerit pelkistävät nitraatin typpikaasuksi, joka poistuu ilmakehään.

No dig -menetelmä

Verkostojen saneerausmenetelmä, jossa työ tehdään kaivamatta tai kaivamalla mahdollisimman vähän.

Ominaiskäyttö

Veden ominaiskäytöllä tarkoitetaan vesilaitoksen vuorokaudessa verkostoon pumppaama talousvesimäärä jaettuna verkostoon liittyneellä asutuksella.

Polymeeri

Jäteveden puhdistuksessa käytettävä saostus­kemikaali

Reduktio

Jätevedenpuhdistuksessa eri aineiden vähenemä prosentteina.

Sekaviemäröinti

Sekaviemäröinnillä jäte-, hule- ja kuivatusvedet johdetaan samassa viemärissä jätevedenpuhdistamolle.

Sertifiointi

Ulkopuolisen tahon hyväksyntä standardin mukaiselle ympäristöjärjestelmälle.

Ympäristöjärjestelmä

Ympäristöjärjestelmässä määritellään keinot, välineet ja resurssit, joilla yritys/organisaatio hoitaa ympäristöasiat ja parantaa ympäristöasioiden hoidon tasoa jatkuvasti.