Vuosikertomus

Talous

Tulot vesi- ja jätevesilaskutuksesta

Vuonna 2016 Tampereen Vesi laskutti vettä 15,3 milj. m3, mikä oli 0,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna kuin edellisenä vuonna. Naapurikunnille myydyn veden osuus oli 9,3 % veden kokonaismyynnistä eli 1,4 milj. m3 (v. 2015: 9,6 % eli 1,5 milj. m3). Tulot vesilaskutuksesta olivat 21,9 milj. € (2015: 20,6 milj. €).

Jätevettä laskutettiin 20,5 milj. m3 (v.2016: 20,6 milj. m3) eli 0,6 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Naapurikuntien jätevesilaskutus oli 20,8 % jäteveden kokonaislaskutuksesta eli 4,3 milj. m3. (v. 2015: 20,7 % eli 4,3 milj. m3). Tulot jätevesilaskutuksesta olivat 32,5 milj. € (v.2015: 31,9 milj. €).

Tampereen Veden käyttö- ja perusmaksut v. 2016

 

Käyttömaksu €/m3,veroton €/m3, sis.alv
Vesi 1,15 1,43
Jätevesi 1,66 2,06
Yhteensä 2,81 3,49

 

 Perusmaksu Vesi   Jätevesi  
Mittarin koko mm €/kk, veroton €/kk, sis.alv €/kk, veroton €/kk, sis.alv
≤ 20 6,73 8,35 6,73 8,35
≤ 30 25,56 31,69 25,56 31,69
≤ 40 55,39 68,68 55,39 68,68
≤ 50 75,85 94,05 75,85 94,05
≤ 80 96,31 119,42 96,31 119,42
≤ 150 115,17 142,81 115,17 142,81

 

Liikevaihto ja tulos

Vuonna 2016 Tampereen Veden liikevaihto oli 57,2 milj. €, joka oli 0,5 milj. € suurempi kuin talousarviossa. Omistajalle suoritettiin korvauksena peruspääomasta 10,5 milj. € Tampereen kaupungin vuoden 2016 talousarvion mukaisesti. Tilikaudelta ylijäämää ennen varauksia on 13 562 719,05 €. Tulokseksi jää 13 706 235,84 €, joka on n. 3,2 milj. € budjetoitua suurempi.

 

 

Palkat 5 353 446 23,8 %
Henkilöstökulut 1 820 722 8,1 %
Palvelut 7 531 110 33,5 %
Energia (polttoaineet, sähkö + lämpö) 1 900 794 8,5 %
Veden osto 326 947 1,5 %
Kemikaalihankinnat 2 465 432 11,0 %
Muut aineet ja tarvikkeet 1 548 194 6,9 %
Vuokrat 1 263 740 5,6 %
Muut kulut 256 134 1,1 %
22 466 521 100%

 

 

Veden myyntituotot 16 738 694 29,2 %
Jätevesi-maksutuotot 27 002 198 47,2 %
Perus-maksut 7 065 021 12,3 %
Myynti Pirkkalaan 3 665 709 6,4 %
Tilaustöiden laskutus 2 684 860 4,7 %
Muut tuotot 256 134 1,1 %
57 228 730 100%

 

Ympäristöasioiden taloudelliset vaikutukset

Tampereen Vesi arvioi ympäristöasioiden taloudellista merkitystä ympäristötilinpäätöksen avulla. Ympäristötilinpäätöksen laadinnassa on sovellettu Tilastokeskuksen ohjetta ympäristöliiketoiminnan tulojen ja ympäristömenojen osalta. Ympäristövastuut määräytyvät normaalisti kirjanpitolain ja -asetuksen mukaisesti. Laskentaperiaatteet ovat pääpiirteissään samat kuin aikaisempina vuosina tehdyissä ympäristötilinpäätöksissä. Laskelmissa on esitetty vertailun vuoksi myös vuoden 2015 tiedot.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit ja niiden poistot

Ympäristönsuojeluinvestointeihin sisältyvät kaikki jäteveden puhdistukseen ja viemäriverkostoon liittyvät investoinnit. Vedenhankinnan ja jakelun osalta vesijohtoverkon saneeraukseen ja vedenpuhdistusprosessin parantamiseen liittyvät investoinnit on laskettu mukaan, koska niiden avulla parannetaan talousveden laatua ja terveellisyyttä, ennaltaehkäistään ympäristövahinkoja sekä korjataan jo syntyneitä vahinkoja.

Vuoden 2016 ympäristönsuojeluinvestoinnit ja niiden poistot jakaantuivat eri sektoreille alla esitetyllä tavalla. Vuoden 2015 vastaavat luvut ovat suluissa.

 

Investoinnit milj.€ Poistot milj.€
Jätevedenpuhdistus 1,7 (1,9) 1,4(1,0)
Viemäriverkosto ja pumppaus 6,4 (7,5) 4,2(4,6)
Vesijohtoverkon saneeraus 2,7 (1,8) 0,8(0,7)

 

Ympäristöinvestointien osuus kokonaisinvestoinneista oli 50,6 (41,6) % ja liikevaihdosta 18,8 (19,9) %. Ympäristöinvestointien poistojen osuus kaikista poistoista oli 60,0 (61,8) % ja liikevaihdosta 11,2 (11,2) %.

Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomeno

Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitomenoihin kuuluvat ympäristönsuojelun hallinnon kulujen lisäksi kaikki jäteveden puhdistuskulut ja viemäriverkoston käyttö- ja kunnossapitokulut sekä vesijohtoverkoston huolto- ja saneerauskulut pois lukien laskennalliset energiaverot ja maksetut ympäristöperusteiset korvaukset. Jätevedenpuhdistuksen käyttökustannuksiksi muodostui 7,2 milj. euroa ja viemäriverkoston 2,5 milj. euroa. Vesijohtoverkoston saneerausmenot olivat 1,6 milj. euroa. Ympäristönsuojelun käyttö- ja kunnossapitokulujen osuus kaikista käyttö- ja kunnossapitokuluista oli 51,3 (47,8) % ja liikevaihdosta 19,7 (19,8) %.

Ympäristöperusteiset korvaukset

Ympäristöperusteisena korvauksena maksettiin puhdistetun jäteveden mahdollisia haittavaikutuksia purkuvesistössä kompensoivaa vesilain tarkoittamaa kalatalousmaksua 44 500 euroa. Vesilain mukaisissa lupapäätöksissä annetaan myös tarkkailuvelvoite, joka koskee niin vesistövaikutuksia kuin kalataloudellisiakin vaikutuksia. Tampereen Veden osuus vesistövaikutusten yhteistarkkailun kustannuksista oli 102 655,40 euroa ja kalataloudellisesta yhteistarkkailusta 48 480,18 euroa.

Ympäristöverot ja veroluonteiset maksut

Ympäristöveroja ja niihin rinnastettavia veroluonteisia maksuja ovat jäte- ja energiaverot sekä osa polttoaineiden hintoihin sisältyvistä veroista. Viimeksi mainittujen määrää ei pystytty luotettavasti laskemaan. Kulutetun sähkön energiavero oli 479 001,49 euroa. Jäteveroa maksettiin 196 827,40 euroa. Ympäristöverojen yhteenlaskettu osuus koko liikevaihdosta oli 1,2 % (1,0) %.

Ympäristötuotot

Ympäristötuotot muodostuvat jätevesimaksuista 30,5 (29,8) milj. euroa sekä sakokaivolietteiden ja muiden lietteiden vastaanottomaksuista 142 998,15 (155 365,66) euroa. Ympäristötuotot olivat yhteensä 33,4 (32,5) milj. euroa. Niiden osuus koko liikevaihdosta oli 58,4 (58,0) %.

Ympäristötoiminnan kustannussäästöt

Viinikanlahden ja Raholan jätevedenpuhdistamoilla mädätyksessä syntyvä biokaasu hyödynnetään tuottamalla sähköä ja lämpöä puhdistamoiden tarpeisiin. Ulkoa ostettavan energian tarve pienenee samassa suhteessa. Lämmön ja sähkön tuotannosta syntyvä kustannussäästö yhteensä oli vuonna 2016 suuruudeltaan 0,95 (0,72) milj. euroa