Vuosikertomus

Tutkimus ja kehitys

Tampereen Vesi osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan. Yhteistyötä tehdään eri tutkimuslaitosten ja muiden sidosryhmien kanssa. Alla esimerkkejä kertomusvuonna käynnistä olleista hankkeista.

Tampereen Vesi on mukana useissa yhteistyöhankkeissa eri tahojen kanssa. Esimerkiksi Vesilaitoyhdistys (VVY) koordinoi useita vesihuoltoalan hankkeita, joissa Tampereen Veden edustajia on hankkeiden ohjausryhmissä.

Yleissuunnittelu

Keskuspuhdistamon suunnittelijavalinnat tehtiin tammikuussa 2015. Keskuspuhdistamon yleissuunnitelma valmistui syyskuussa ja sen jälkeen aloitettu toteutussuunnittelu valmistuu 2017 alussa. Suunnittelu- ja rahoitusvastuu siirtyy Tampereen Vedeltä asteittain hanketta varten perustetulle Tampereen Keskuspuhdistamo Oy:lle, jonka toistaiseksi omistaa kokonaan Tampereen kaupunki. Keskuspuhdistamo Oy aloitti toimintansa marraskuun alussa 2015.

Jätevedenkäsittely

Tampereen Vesi on mukana Luonnonvarakeskuksen PProduct- hankkeessa, jossa tutkitaan jätevesilietefosforin potentiaalia kasvintuotannossa ja se vaikutuksia ympäristöön ja elintarviketurvallisuuteen.

Käynnissä on myös Tekesin PIMAKE-Inka -hanke ’Tampereen pilaantuneiden maiden käsittelykeskus ja Pirkanmaan keskuspuhdistamon lietetuhkan hyödyntäminen.

Raholan jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn suunnittelu saatiin päätökseen. Tertiäärisuodattimet hankittiin ja toteutusta aloitettiin urakoita kilpailuttamalla.

Vedentuotanto

Tampereen Vesi on mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) DWDSOME- projektissa, jossa on tarkoitus selvittää juomavesiverkoston mikrobidynamiikkaa. Tavoitteena on saada kokonaisvaltainen käsitys juomavedessä esiintyvistä mikrobiyhteisöistä ja niiden välisistä riippuvuussuhteista. Samoin Tampereen Vesi on mukana THL:n Vesitornit- hankkeessa, jossa selvitetään mm. veden varastoinnin vaikutusta juomaveden mikrobiologiseen laatuun.

Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen rakennustyöt valmistuivat. Laitoksen käyttöönotto aloitettiin. Prosessiin tehtiin muutoksia käsitellyn veden laadun parantamiseksi sekä kemikaloinnin että hämmennyksen osalta. Laitoksen kemikalointi- ja flotaatio järjestelmän testauksia jatkettiin sopivan kemikaaliannostuksen löytämiseksi.

Messukylän vedenottamon varavoimakone otettiin käyttöön. Tampereen Vesi osallistui Messukylän vedenottamon pohjaveden muodostumisalueen selvitykseen yhdessä Geologisen tutkimuskeskuksen ja Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kolmannen raakavesikaivon paikkaa tutkittiin.

Verkosto

Vedenjakelun automaatiomallinnus jatkui. Kehitettiin laskentaohjelma verkostomallinnuksen pohjalle, jolla voidaan mm. ennustaa veden ikä verkostossa eri jakelutilanteissa, veden sekoittuminen eri vesilähteistä ja automaation ohjausmuutosten vaikutus veden riittävyyteen eri painealueilla.