Vuosikertomus

Vuosi 2016

Tärkeimmät tapahtumat 2016

Toiminnan kehittäminen

 • Sulkavuoren Keskuspuhdistamon suunnittelua jatkettiin Keskuspuhdistamo Oy:n kanssa. Tampereen Vesi vastasi suunnittelun kustannuksista 1.4.2016 saakka, minkä jälkeen hankkeen rahoitusvastuu siirtyi puhdistamoyhtiölle.
 • Asiakastyytyväisyystutkimus tehtiin kesällä Taloustutkimus Oy:n toimesta. Asiakkaat vastasivat olevansa erittäin tyytyväisiä vesijohtoveden laatuun. Palveluja pidetään korkealuokkaisina
 • Laatu- ja ympäristöjärjestelmän vaikuttavuus arvioitiin joulukuussa Inspectan toimesta
 • Laskuttamaton vedenkulutus 17,3 % oli (15,5 % vuonna 2015)
 • Laskuttamattoman jäteveden määrä oli 38,3 % (36,6 % vuonna 2015)

Henkilöstö ja osaaminen

 • Vuoden 2016 lopussa 130 vakituista työntekijää ja kuusi määräaikaista.
 • Henkilöstön keski-ikä 48,8 vuotta
 • Osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi henkilökunnalle järjestettiin koulutuksia ja opintomatkoja
 • Työhyvinvoinnin ylläpitämiseksi järjestettiin tyky-toimintaa ja työhyvinvointitapahtumia

Talous

 • Liikevaihto 57,2 milj. €
 • Peruspääomakorvaus omistajalle 10,5 €
 • Liikeylijäämä 24,1 milj.€
 • Investoinnit 21,3 milj.€,
 • Veden myynti 15,3 milj. m³, tulot vesilaskutuksesta 21,9 milj. €
 • Laskutettu jätevesimäärä 20,5 milj. m³, Tulot jätevesilaskutuksesta olivat 32,5 milj. €

Vesilaitos

 • Raakavettä puhdistettiin yhteensä 20,3 milj. m³ josta 18,6 milj. m3 pumpattiin johtoverkkoon
 • Pohjaveden osuus johtoverkkoon pumpatusta vedestä oli 30 % ja pintaveden osuus 70 %.
 • Vesijohtoverkon pituus 765 km
 • Vesijohtoa rakennettiin ja uusittiin 12 km
 • Laboratoriossa tutkittiin 5124 näytettä

Viemärilaitos

 • Jätevettä puhdistettiin neljällä puhdistamolla yhteensä 33,1 milj. m3
 • Viemäriverkoston kokonaispituus 1388 km
 • Viemäriä rakennettiin ja uusittiin 6 km
 • 80 jätevesipumppaamoa Tampereella ja 22 Pirkkalassa
 • Viemärilaboratoriossa tutkittiin 3088 näytettä

Prosessit, toimitilat ja laitteet

 • Kaupinojan vedenpuhdistuslaitoksen rakennustyöt valmistuivat. Laitoksen käyttöönotto aloitettiin.
 • Kaupinojan ja Ruskon välille rakennettavan uuden päävesijohdon rakentamistyötä jatkettiin.
 • Koillis-Tampereen ja Tarastenjärven alueen vesihuollon turvaavien ratkaisujen jatkettiin. Nurmi-Nikinväylä -vesihuoltoyhteyteen liittyvä vesistönalitus Näsijärven Olkahistenlahden ja Katiskalahden alitse aloitettiin syksyllä.
 • Messukylän pohjavedenottamolle hankittu varavoimakone saatiin käyttövalmiuteen. Varavoimakone mahdollistaa Messukylän vedentuotannon maksimikapasiteetilla sähkökatkonkin aikana ja on mahdollista siirtää hätätilanteessa toiseen kohteeseen.
 • Raholan jätevedenpuhdistamon tertiäärikäsittelyn suunnittelu saatiin päätökseen. Tertiäärisuodattimet hankittiin ja toteutusta aloitettiin urakoita kilpailuttamalla.
 • Pirkkalan vesitorni saneerattiin kokonaisuudessaan vuonna 2016. Samoin korjattiin Tesoman ja Hervannan vesitornien kattoja. Vesijohtoverkostoon rakennettiin myös yksi uusi paineenkorotusasema (Lintu-Hytti).
 • Pirkkalan Turrin jätevedenpumppaamo uusittiin sekä Tasanteen alueen uuden jätevedenpumppaamon rakennustyöt alkoivat

Tutkimus ja kehitys

Tampereen Vesi osallistuu aktiivisesti tutkimus- ja kehittämistoimintaan, useat projektit ovat monivuotisia, kuten:

 • THL:n Vesitornit- hanke, jossa selvitetään mm. veden varastoinnin vaikutusta juomaveden mikrobiologiseen laatuun
 • Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen DWDSOME- projekti, jossa selvitetään juomavesiverkoston mikrobidynamiikkaa
 • Tampereen Vesi aloitti marraskuussa 2016 sosiaali- ja terveysministeriön (STM) suositteleman toimenpidesuunnitelman (WSP, Water Safety Plan) laadinnan koko vedentuotantoketjun riskien tunnistamiseksi ja turvallisen talousveden takaamiseksi.
 • Epilänharju-Villilä (A) pohjavesialueen geologinen rakenneselvitys sekä Aakkulanharjun pohjavesialueen jatkotutkimukset valmistuivat kertomusvuonna.
 • Ruskon vedenkäsittelylaitokselle laadittiin vuonna 2016 lainsäädännön vaatima kemikaaliturvallisuusselvitys.
 • Tampereen Vesi on myös mukana useissa VVY:n koordioimissa hankkeissa.